Business start-up

Starting up in business can be a challenging time for budding entrepreneurs, who are all too often left to fend for themselves amid an increasing plethora of regulations and requirements.

We seek to guide you through the red tape and offer support at this crucial time.

With our personal in-depth knowledge of start-ups you can take comfort that we have reviewed your approach to ensure the best possible chance of success. All too often new businesses can make a profit in the opening years but you may find you lack the cash to operating effectively.

Our advice is likely to include but is not limited to:

 • Deciding on the most suitable structure for your business, Sole Trader, Partnership, or Limited Company.
 • Preparing a business plan, cashflow projections, budgets, and assisting with trading forecasts.
 • Assessing your finance requirements.
 • Identifying shortfalls and advising on additional sources of finance.
 • Establishing a good working relationship with your bank.
 • Completing HMRC registration procedures.
 • Setting up a Company and dealing with Companies House if applicable.
 • Helping you establish a good system for recording transactions which will provide key information for you and ensure you comply with statutory requirements.

To discover the difference we can make to the success of your business please contact us today.

Dechreuad busnes

Mae’r cyfnod o ddechrau busnes yn gallu fod yn amser heriol iawn i ddarpar entrepreneuriaid, sydd yn aml yn cael i’w gadael i ofalu am eu hun ymhlith yr holl rheoliadau a gofynion.

Rydym yn ceisio eich helpu a cynnig cymorth yn ystod yr amser hanfodol o bwysig yma.

Gyda’n wybodaeth fanwl bersonol o ddechreuadau busnes, gallwch deimlo’n gyfforddus ei’n bod wedi adolygu eich ymagwedd i sicrhau’r siawns gorau o lwyddiant. Yn aml mae busnesau newydd yn creu elw yn y blynyddoedd agoriadol ond gallwch ffeindio bod yna diffyg arian i weithredu’n effeithiol.

Mae ei’n gyngor ni’n debygol o gynnwys ond nid yw’n gyfyngedig i’r canlynol:

 • Penderfynu ar y strwythur fwyaf addas i’ch busnes chi, Unig Fasnachwr, Partneriaeth, neu Gwmni Cyfyngedig.
 • Paratoi cynllun busnes, amcanestyniadau llif arian, cyllidebau, a chynorthwyo gyda rhagolygon masnachu.
 • Asesu eich anghenion ariannol.
 • Cydnabod diffygion a chynghori ar ba ffynonellau ariannol ychwanegol gall ddefnyddio.
 • Creu perthynas proffesiynol da gyda’ch banc.
 • Cwblhau gweithdrefnau cofrestru HMRC.
 • Sefydlu cwmni a delio gyda “Ty’r Cwmniau” os oes angen.
 • Helpu chi i greu system dda ar gyfer recordio gweithredai’r busnes a fydd yn eich darparu gyda gwybodaeth bwysig a sicrhau eich bod yn cydymffurfio â gofynion statudol.

Er mwyn darganfod y gwahaniaeth rydym yn gallu gwneud i lwyddiant eich busnes cysylltwch gyda ni heddiw.

Home | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | © 2024 H D Pritchard & Co. All rights reserved.
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 49-51 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, South Parade, Tenby SA70 7DL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 12 Priory St, Cardigan,West Wales SA43 1BU

We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.

icaew logo