Small & Medium sized businesses

We have a wealth of experience in dealing with SME’s and we understand at first hand the many pressures facing today’s business owners.

Our experienced team can help you to put in place robust systems to improve your business's profitability and make the most of your personal wealth.

We offer advice on all aspects of running a business, including:

 • Accounts preparation
 • Starting a new venture
 • Choosing a business structure
 • Business planning advice
 • Cash flow management
 • Minimising your tax liabilities
 • Making the most of reliefs and allowances
 • Growing your business
 • Strategies to improve profitability
 • Company cars
 • VAT
 • Employing staff and related issues
 • Business valuations
 • Succession planning
 • Personal financial planning

For expert help with managing and developing your small business, please contact us. We will be delighted to assist you.

Busnesoedd Bach a Chanolig

Mae gennym lawer o brofiad yn delio gyda SME’s ac rydym yn deall i’r dim y nifer o broblemau niferus mae perchnogion busnesau yn gwynebu heddiw.

Gall ein tîm profiadol helpu rhoi systemau cadarn yn lle er mwyn gwella proffidioldeb eich busnes a helpu gwneud y gorau o’ch cyfoeth personol.

Rydym yn darparu cyngor ar bob agwedd o rhedeg busnes, yn cynnwys:

 • Paratoadau cyfrifon
 • Dechrau menter newydd
 • Dewis strwythur busnes
 • Cyngor ar gynlluniau busnes
 • Rheoli llif arian
 • Lleihau eich rhwymedigaethau treth
 • Gwneud y mwyaf o ostyngiadau a lwfansau
 • Cynyddu eich busnes
 • Strategaethau i wella proffidioldeb eich busnes
 • Ceir cwmni
 • TAW
 • Cyflogi staff a phroblemau sy’n gysylltiedig â hyn
 • Prisiannau busnes
 • Cynlluniau olyniaeth
 • Cynlluniau ariannol personol

Am help arbenigol ynglyn â rheoli a datblygu eich busnes, cysylltwch gyda ni. Byddwn yn falch iawn i'ch cynghori.

Home | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | © 2024 H D Pritchard & Co. All rights reserved.
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 49-51 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, South Parade, Tenby SA70 7DL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 12 Priory St, Cardigan,West Wales SA43 1BU

We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.

icaew logo