Business tax

In addition to being Chartered Accountants, our principal is also a Chartered Tax Adviser.

You can rest assured we are well qualified to help ensure you are paying the right amount of tax, by taking advantage of the tax reliefs and allowances available to you and your business.

We take the worry and confusion out of a notoriously complex tax system by assisting with issues such as:

 • Deciding on the most tax-efficient structure to operate your business.
 • Advising on tax efficient Capital Expenditure.
 • Maximising tax relief by using joint allowances for the current, past or future years.
 • Completing the self-assessment tax returns and submitting them to HMRC electronically.
 • Liaising with HMRC on your behalf in relation to individual, partnership and company self-assessment.
 • VAT, PAYE & Construction Industry queries.
 • Assisting with tax enquiries and investigations.

Please remember tax is a consequence of a good business decision but by engaging with us at an early stage we can help ensure the “tail” does not wag the proverbial dog, which is often the case at the expense of a business’s profitability.

For more information on our professional and efficient business tax service, please contact the team today.

Treth fusnes

Yn ychwanegol i fod yn Gyfrifwyr Siartredig, mae ein cyfarwyddwr hefyd yn Gynghorydd Treth Siartredig.

Gallwch fod yn hyderus ein bod yn gymwys iawn i sicrhau eich bod yn talu’r maint cywir o dreth, drwy gymryd mantais o’r rhyddhadau a lwfansau treth sydd ar gael i chi a’ch busnes.

Rydym yn cymryd y poendod a’r dryswch allan o system dreth gymhleth drwy gynorthwyo â phroblemau megis:

 • Penderfynu ar y strwythur dreth mwyaf effeithlon er mwyn gweithredu eich busnes.
 • Cynorthwyo ar Wariant Cyfalaf effeithlon o ran treth.
 • Macsimeiddio’r rhyddhad dreth gan ddefnyddio cydlwfansau am y flwyddyn gyfredol, ac yn y gorffennol a’r dyfodol.
 • Cwblhau’r ffurflenni dreth hunanasesiad a'i chyflwyno’n electronig i HMRC.
 • Cydweithio â HMRC ar eich rhan chi mewn perthynas â hunanasesiadau ar gyfer unigolion, Partneriaethau a Chwmnïau.
 • TAW, TWE & ymholiadau Diwydiant Adeiladwaith.
 • Cynorthwyo gydag ymholiadau treth.

Cofiwch mai canlyniad o benderfyniad busnes da yw treth, ond trwy ymgysylltu â ni yn gynnar gallwn helpu sicrhau fod na ddim gorbwyslais ar bethau dibwys sydd yn aml yn arwain at ddirywiad ym mhroffidioldeb busnes.

Am fwy o wybodaeth am ein gwasanaeth dreth broffesiynol ac effeithlon, cysylltwch â’r tîm heddiw.

Home | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | © 2024 H D Pritchard & Co. All rights reserved.
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 49-51 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, South Parade, Tenby SA70 7DL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 12 Priory St, Cardigan,West Wales SA43 1BU

We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.

icaew logo