Business support

Our relaxed and friendly approach encourages our clients to take the time at least once a year to discuss, in detail, their Accounts and business concerns.

More often than not though, our clients regularly make contact during the year to briefly discuss various business options and ideas.

It is true that “a problem shared is a problem halved” and we take pride in the knowledge that our clients feel at ease with our “open” approach.

In addition to assisting with your compliance needs, our expertise, advice and support allows you to make quality decisions with more confidence.

Some of the areas where we can help you include:

 • Business planning.
 • Preparation of dividend vouchers.
 • Completion of Annual Returns for Companies House.
 • Raising finance.
 • Financial management.
 • Efficient working capital management, billing & cash collecting.
 • Cashflow projections & budget forecasting.
 • Fit and proper tax advice.
 • Strategies for developing your business.
 • Long-term plans for your business which may include exit strategies.

...and much more! We work alongside you offering tailored, proactive advice to help you drive your business forward.

Please contact us for further assistance.

Cymorth busnes

Mae ein ymagwedd gyfeillgar ac ymlaciedig yn hwb i’n cleientiaid i gymryd amser o leiaf unwaith y flwyddyn i drafod, yn fanwl, ei cyfrifon a phryderon busnes.

Ond yn fwy aml na dim, mae ein cleientiaid yn aml yn cysylltu gyda ni i drafod yn fyr, amrywiaeth o opsiynau a syniadau busnes.

Mae’n wir taw “pryd mae problem yn cael i’w rhannu mae’n cael i’w haneru” ac rydym yn falch bod ein cleientiaid yn gweld hi’n rhwydd i gysylltu gyda ni.

Yn ogystal â chynorthwyo gydag eich anghenion cydymffurfiaeth, mae ein arbenigedd, cyngor a chymorth yn eich galluogi i wneud penderfyniadau o ansawdd gyda mwy o hyder.

Gallwn helpu gyda rhai o’r canlynol:

 • Cynlluniau busnes.
 • Paratoad o dalebau difidend.
 • Cwblhad o furflenni blynyddol ar gyfer ‘Companies House’.
 • Codi cyllid.
 • Rheolaeth ariannol.
 • Rheolaeth effeithlon o gyfalaf gweithredol, bilio a chasglu arian.
 • Amcanestyniadau llif arian a rhagolygon cyllidebau.
 • Cyngor treth cywir.
 • Cynlluniau ar gyfer datblygu eich busnes.
 • Cynlluniau hir dymor ar gyfer eich busnes a all gynnwys strategaeth i dynnu allan.

...a llawer mwy! Fyddem yn cydweithio wrth eich ochr yn cynnig cyngor rhagweithiol i helpu chi i yrru eich busnes ymlaen.

Cysylltwch gyda ni am gymorth bellach.

Home | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | © 2024 H D Pritchard & Co. All rights reserved.
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 49-51 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, South Parade, Tenby SA70 7DL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 12 Priory St, Cardigan,West Wales SA43 1BU

We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.

icaew logo